Privacy

Privacy

Privacy verklaring Stichting Passantenhaven Terschelling 2018

Stichting Passantenhaven Terschelling, gevestigd aan Werkhaven 1, 8881 GD te West Terschelling, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.jachthaventerschelling.nl

info@jachthaventerschelling.nl

Bas Kramer is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Passantenhaven Terschelling. Hij is te bereiken via 0562-43337 of info@jachthaventerschelling.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Passantenhaven Terschelling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze haven en diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- adresgegevens

- scheepsgegevens en thuishaven

- bij uitzondering telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jachthaventerschelling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Passantenhaven Terschelling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.

- U te kunnen bellen of post te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Passantenhaven Terschelling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Stichting Passantenhaven Terschelling gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Stratech RCS havenbeheerprogramma waarin de gegevens van uw boot, de thuishaven en u als eigenaar worden vastgelegd. Aan de hand daarvan worden de verschuldigde havengelden berekend. Bij een volgende bezoek aan de haven worden deze gegevens wederom gebruikt. Tevens kunnen deze gegevens worden gebruikt in geval van noodzakelijk contact i.v.m. calamiteiten enz. Omdat deze gegevens alleen voor intern gebruik zijn heeft het bewaren en opslaan van deze gegevens geen gevolgen voor u behalve het gemak dat u bij herhalingsbezoek aan onze haven niet steeds dezelfde gegevens hoeft te verstrekken om uw boeking mogelijk te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Passantenhaven Terschelling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen die wij hanteren voor de volgende persoonsgegevens

- Voor- en achternaam

- eventueel telefoonnummer

- adres, locatiegegevens

is 6 jaar na uw laatste bezoek aan onze haven. We gaan er dan vanuit dat u onze haven niet meer bezoekt. Mocht hernieuwd bezoek toch plaatsvinden dan nemen we opnieuw de benodigde gegevens van u op in ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Passantenhaven Terschelling verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Passantenhaven Terschelling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jachthaventerschelling.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Passantenhaven Terschelling zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Passantenhaven Terschelling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Passantenhaven Terschelling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bij voorkeur via info@jachthaventerschelling.nl